Algemene verkoopsvoorwaarden


Voor zover de aanvaarding van de goederen niet bij levering zou zijn gebeurd, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van de levering en/of uitvoering op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 8 dagen na levering. 

Onze facturen zijn zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, op het adres van onze zetel. In geval van niet tijdige betaling van de factuur is onmiddellijk en van rechtswege, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar en is tevens een forfaitaire vergoeding van 12% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 125 €. 

Door de niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle eventueel nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, niet tegenstaande eerder toegestane betalingstermijnen. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van onze schuldvordering. 

De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt het risico van de klant. De klant erkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud toch tot de vervreemding aan een derde overgaat, dan cedeert de klant daarmee tegelijkertijd zijn vordering tot betaling van de prijs uit de vervreemding tot onzekerheid aan ons. 

We behouden ons het recht voor de goederen terug te nemen zolang geen volledige betaling is tussengekomen. Onze aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, is beperkt tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gebruiksderving, gevolgschade of winstderving van de klant of van derden.

In elk geval wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de limieten van onze verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. 

De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elke betwisting of elk geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd.